NJOFTIM SHPALLJE KONKURSI DEPARTAMENTI I FIZIKES

Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij  në Departamentin Fizikë për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë   

Kriteret për konkurim janë:

 

  1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca fizike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
  2. Të jetë diplomuar në fushën e shkencave Informatike me notë mesatare mbi 8.5.
  3. Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në profilin Fizikë me notë mesatare mbi 8.5
  4. Te këtë përvojë mësimdhënie e angazhuar në kërkimin shkencor
  5. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është përparësi)
  6. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
  7. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë  11.11.2015  këto dokumente:

 

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.      Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.      Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.      Raport mjeko-ligjor

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim