Senati Akademik i UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE,  Përbërja ,Uniel

Përbërja

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE,  Vendime ,Uniel

Vendime

Me shume

Senati Akademik i UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati Akademik i UE,Uniel 
 
Senati Akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, është organi kolegjial më i lartë akademik i UE-së, përgjegjës për përmbushjen e misionit të tij. Përbëhet nga 23 (njëzet e tre) anëtarë. Njësitë kryesore përfaqësohen në Senat me nga 4 (katër) anëtarë. Senati kryesohet nga rektori dhe mblidhet periodikisht.

Anëtarët e Senatit Akademik të UE-së zgjidhen nga asambletë e personelit akademik të njësive kryesore, përmes një votimi të përgjithshëm, për një mandat 4 (katër) vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje, midis anëtarëve të personelit akademik me kohë të plotë, të vetëkandiduar. Senati Akademik kryen funksionet në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi, aktet e brendshme të institucionit si dhe Rregulloren e Funksionimit të tij.