Administratori UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Historiku i Universitetit ,Uniel


Historiku i Universitetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Rektori i UE ,Uniel


Rektori i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Zëvendësrektori ,Uniel


Zëvendësrektorët

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Senati Akademik i UE ,Uniel


Senati Akademik i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Bordi i Administrimit i UE ,Uniel


Bordi i Administrimit i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Administratori  i UE ,Uniel


Administratori i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Legjislacion ,Uniel


Legjislacion

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Statuti dhe Rregullore UE ,Uniel


Analiza dhe Raporte

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Transparenca (raporte/ analiza) ,Uniel


Programi i Transparencës në UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Drejtoritë ,Uniel


Drejtoritë

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Personeli i UE ,Uniel


Personeli i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Këshilli i Etikës ,Uniel


Këshilli i Etikës

Shiko me shume

Administratori i UE

Administratori i UE-së është autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për mirëfunksionimin financiar të institucionit. Ai është përfaqësues ligjor i institucionit të arsimit të lartë për çështjet financiare dhe administrative. Administratori kryen këto funksione:

a) harton projektbuxhetin vjetor, mbi bazën e propozimeve të njësive kryesore dhe të njësive bazë, mbështetur në planin strategjik të zhvillimit të institucionit dhe në planin buxhetor afatmesëm të tij;

b) propozon kriteret për administrimin e burimeve financiare e materiale, të cilat ia paraqet për miratim Bordit të Administrimit dhe mbikëqyr shpërndarjen e zbatimin e tyre;

c) ndjek dhe kontrollon zbatimin e buxhetit vjetor të institucionit të arsimit të lartë në strukturat e varësisë së tij;

d) zbaton të gjitha vendimet e Bordit të Administrimit dhe të Senatit Akademik me karakter financiar dhe administrativ;

e) i paraqet Bordit të Administrimit dhe Senatit Akademik raportin mbi veprimtarinë financiare të institucionit të arsimit të lartë, në përfundim të vitit akademik;

f) bashkëpunon me strukturat dhe autoritetet e tjera të institucionit të arsimit të lartë për çështje të administrimit të përditshëm;

g) i propozon Bordit të Administrimit kriteret specifike të punësimit të personelit administrativ si dhe marrjen e masave disiplinore;

h) krijon komision ad hoc për konkursin e rekrutimit të personelit administrativ, sipas përcaktimeve në këtë statut;

i) trajton ankesat lidhur me zhvillimin e konkursit për rekrutimin e personelit administrativ, sipas afateve të përcaktuara në statut;

j) vendos ripërsëritjen e konkursit për rekrutimin e personelit administrativ në rast konstatimi të parregullsive;

k) miraton klasifikimin përfundimtar të konkursit të rekrutimit të personelit administrativ dhe emëron kandidatin e shpallur fitues;

l) harton dhe nënshkruan kontratën e punës me personelin administrativ të UE-së;

m) emëron dhe shkarkon administratorët e njësive kryesore dhe njësive bazë pas miratimit të Bordit të Administrimit;

n) plotëson kërkesat e rektorit, me qëllim përmbushjen e nevojave akademike, administrative dhe financiare.

Aktualisht detyrën e Administratorit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, e mban z. Eljan Hoxha, emëruar me vendim Bordi të Administrimit Nr. 7 datë 23.06.2017 “Për emërimin e Administratorit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.