Universiteti

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Historiku i Universitetit ,Uniel


Historiku i Universitetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Rektori i UE ,Uniel


Rektori i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Zëvendësrektori ,Uniel


Zëvendësrektorët

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Senati Akademik i UE ,Uniel


Senati Akademik i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Bordi i Administrimit i UE ,Uniel


Bordi i Administrimit i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Administratori  i UE ,Uniel


Administratori i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Legjislacion ,Uniel


Legjislacion

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Statuti dhe Rregullore UE ,Uniel


Analiza dhe Raporte

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Transparenca (raporte/ analiza) ,Uniel


Programi i Transparencës në UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Drejtoritë ,Uniel


Drejtoritë

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Personeli i UE ,Uniel


Personeli i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Këshilli i Etikës ,Uniel


Këshilli i Etikës

Shiko me shume

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani"

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” është institucion publik i arsimit të lartë, krijuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 414, dt.12.11.1991. Universiteti i Elbasanit është vazhdues i Institutit të Lartë Pedagogjik “Aleksandër Xhuvani” (ILP) themeluar më 1971, i cili u përvijua si vazhdues i drejtpërdrejtë i Shkollës Normale të Elbasanit (i pari institucion kombëtar i përgatitjes së mësuesve në Shqipëri, themeluar më 1909).

Ky institucion është person juridik publik, që financohet nga Buxheti i Shtetit dhe nga burime të tjera të ligjshme, organizohet dhe funksionon në përputhje me Ligjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, aktet nënligjore dhe legjislacionin në fuqi.Selia ligjore e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” është rektorati me adresë: Rruga “Ismail Zyma” Elbasan.

Presentation of University of Elbasan 'Aleksandër Xhuvani'

Accademic Offer