Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Aplikim për uljen e tarifës vjetore të shkollimit, për studentët e Ciklit të dytë të studimeve, për program të parë studimi, për vitin akademik 2023-2024 Master i Shkencave, Master Profesional

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM-së Nr. 780, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë”,  i ndryshuar, VBA nr. 36 datë 06.11.2023 “Për ngritjen e Komisionit “Ad Hoc”, Për procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave:  Ulje tarife vjetore shkollimi për vitin akademik 2023-2024, të studentëve të Ciklit të dytë të studimeve, për program të parë studimi” për vitin akademik 2023 – 2024.

Aplikim për uljen e tarifës vjetore të shkollimit, për studentët e Ciklit të dytë të studimeve, për program të parë studimi, për vitin akademik 2023-2024 Master i Shkencave, Master Profesional