Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË ZGJEDHJEVE PËR KËSHILLAT STUDENTOR TË UNIVERSITETIT TË ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI”

Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenit 68 të Statutit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për këshillin studentor të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. Në mbështetje të urdhrave të rektorit, nr. 84, 85, 86 dt.30.10.2023 njoftohen studentët për fillimin e procesit zgjedhor për Këshillin Studentor në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Brenda datës 02.11.2023 kërkohet nga të interesuarit të dorëzojnë pranë zyrës së protokoll-arkivit kërkesat e vetë-kandidimit për anëtar ose sekretar të Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor dhe anëtar të Komisionit të Apelimit Studentor. 

Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor me mbështetjen e Administratorit dhe administratës së UE, bazuar në nenin 9 pika 8 për kompetencat e KZSF dhe neni 16 pika 3, angazhohet të krijojë kushtet e përshtatshme dhe të barabarta për të gjithë kandidatët duke garantuar mbarëvajtjen e të gjithë procesit. 

Urdhër Nr.86, datë 30.10.2023 "PËR FILLIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË ZGJEDHJEVE PËR KËSHILLIN STUDENTOR TË UNIVERSITETIT TË ELBASANIT "ALEKSANDËR XHUVANI"

Urdhër Nr.85, datë 30.10.2023 "PËR SHPALLJEN E PROCESIT TË KANDIDIMIT PËR ANËTARË DHE SEKRETARË TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR STUDENTOR TË UNIVERSITETIT TË ELBASANIT "ALEKSANDËR XHUVANI"

Urdhër Nr.84, datë 30.10.2023 "PËR SHPALLJEN E PROCESIT TË KANDIDIMIT PËR ANËTAR TË KOMISIONIT TË APELIMIT STUDENTOR TË UNIVERSITETIT TË ELBASANIT "ALEKSANDËR XHUVANI"