UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider
UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider

Departamenti Letërsi Gazetari i Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin e Elbasanit “A. Xhuvani”, shpall konkurs për personel akademik me kohë të plotë për vitin akademik 2017 – 2018.

Kriteret për konkurrim janë:

 • Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca humane. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.
 • Të jetë lektor në letërsi shqipe, profili kritikë
 • Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 • Preferohet të ketë marrë pjesë në konferenca shkencore dhe të ketë botime shkencore në fushën e letërsisë shqipe, profili kritikë.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” deri datë 15.11.2017 këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).
 • C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).
 • Provime, mikroteza etj.
 • Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
 • Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.
 • Raport mjeko-ligjor.
 • Vërtetim lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim:

Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave humane/njoftime

Njoftime
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,UnielLLL Centre

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,UnielNjësia e Sigurimit Të
Brendshëm Të Cilësisë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel Këshillimi i Karrierës
Dhe Alumni

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume