UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider
UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider

Departamenti i Marketing Inxhinierisë në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për nevojat e tij për vitin akademik 2019-2020 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkencat ekonomike/inxhinierike. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MASR.
 • Të këtë përfunduar studimet Ba dhe Master i Shkencave apo (ekuivalente me të) në profilin e Inxhinierisë dhe Marketing me notë mesatare mbi 8.5.
 • Kandidatët me tituj dhe grada shkencore kanë përparësi.
 • Të ketë përvojë akademike në mësimdhënie.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 • Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 • C.V. të përgjithshme të përqëndruar.
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).
 • Provime, mikroteza etj.
 • Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron (noterizuar).
 • Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.
 • Raport mjeko-ligjor
 • Vërtetim lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet, në rrugë postare apo në zarf të mbyllur pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019. *Fituesit për vitin akademik 2018-2019 duhet të dorëzojnë dokumentacionin e përditësuar pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019

Adresa postare:

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Aplikim për pozicionin e punës:____________

Elbasan

Shenim : Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti ekonomik/njoftime

Departamenti i Ekonomiksit në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani” për nevojat e tij për vitin akademik 2019-2020 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në Shkenca Ekonomike. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MASR.
 • Të këtë përfunduar studimet Ba dhe Master i Shkencave apo (ekuivalente me të) në profilin e Ekonomisë/ Statistikë/Ekonometri me notë mesatare mbi 8.5.
 • Kandidatët me tituj dhe grada shkencore kanë përparësi.
 • Të ketë përvojë akademike në mësimdhënie në shkenca ekonomike.
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.(Preferohet Anglisht)
 • Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 • C. V të përgjithshme të përqëndruar.
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).
 • Provime, mikroteza etj.
 • Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron (noterizuar).
 • Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.
 • Raport mjeko-ligjor.
 • Vërtetim lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet, në rrugë postare apo në zarf të mbyllur pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019. *Fituesit për vitin akademik 2018-2019 duhet të dorëzojnë dokumentacionin e përditësuar pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019.

Adresa postare:

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Aplikim për pozicionin e punës:____________

Elbasan

Shenim : Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti ekonomik/njoftime

Departamenti i Financë Kontabilitetit në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani” për nevojat e tij për vitin akademik 2019-2020 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në Shkenca Ekonomike. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MASR.
 • Të këtë përfunduar studimet Ba dhe Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Financë/ Kontabilitet me notë mesatare mbi 8.5.
 • Të ketë përvojë akademike në mësimdhënie apo fushën e kërkimit.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 • Kandidatët me tituj dhe grada shkencore kanë përparësi.
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 • Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).
 • C. V të përgjithshme të përqëndruar.
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).
 • Provime, mikroteza etj.
 • Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron (noterizuar).
 • Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.
 • Raport mjeko-ligjor.
 • Vërtetim lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet, në rrugë postare apo në zarf të mbyllur pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019. *Fituesit për vitin akademik 2018-2019 duhet të dorëzojnë dokumentacionin e përditësuar pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019.

Adresa postare:

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Aplikim për pozicionin e punës:____________

Elbasan

Shenim : Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti ekonomik/njoftime

Departamenti i Administrim Biznesit në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani” për nevojat e tij për vitin akademik 2019 - 2020 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në Shkenca Ekonomike. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MASR.
 • Preferohen të kënë përfunduar studimet Ba dhe Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Administrim Biznes me notë mesatare mbi 8.5.
 • Të ketë përvojë në mësimdhënie dhe vlerësime të performances nga titullarë të lëndës.
 • Të ketë përvojë akademike në mësimdhënie apo i përfshirë në fushën e kërkimit.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 • Kandidatët me tituj dhe grada shkencore kanë përparësi.
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 • Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).
 • C. V të përgjithshme të përqëndruar.
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).
 • Provime, mikroteza etj.
 • Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron (noterizuar).
 • Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.
 • Raport mjeko-ligjor.
 • Vërtetim lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet, në rrugë postare apo në zarf të mbyllur pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019. *Fituesit për vitin akademik 2018-2019 duhet të dorëzojnë dokumentacionin e përditësuar pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019.

Adresa postare:

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Aplikim për pozicionin e punës:____________

Elbasan

Shenim : Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti ekonomik/njoftime

Departamenti i së Drejtës në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani” për nevojat e tij për vitin akademik 2019-2020 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë:

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në Drejtësi/shkenca politike. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MASR.
 • Të këtë përfunduar studimet Ba dhe Master i Shkencave apo (ekuivalente me të) në profilin e një nga degët apo nëndegët e së drejtës me notë mesatare mbi 8.5.
 • Kandidati me tituj dhe grada /magjistraturë ka avantazh.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 • Të ketë përvojë në mësimdhënie apo fushën e kërkimit.
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 • Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).
 • C. V të përgjithshme të përqendruar.
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).
 • Provime, mikroteza etj.
 • Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron (noterizuar).
 • Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.
 • Raport mjeko-ligjor.
 • Vërtetim lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet, në rrugë postare apo në zarf të mbyllur pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019. *Fituesit për vitin akademik 2018-2019 duhet të dorëzojnë dokumentacionin e përditësuar pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore e Protokoll Arshivës, nga data 09.09.2019 deri 19.09.2019.

Adresa postare:

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Aplikim për pozicionin e punës:____________

Elbasan

Shenim : Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti ekonomik/njoftime

E Premte, 07 Janar 2022

Oraret e studimeve Semestri I

E Enjte, 06 Janar 2022

Newsletter 2021

E Martë, 21 Dhjetor 2021

Thirrje për artikuj shkencor Dhjetor 2021

Njoftime
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,UnielLLL Centre

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,UnielNjësia e Sigurimit Të
Brendshëm Të Cilësisë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel Këshillimi i Karrierës
Dhe Alumni

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume