UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider
UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider

Fakulteti i Shkencave Humane në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij në Departamentin gjuhë Angleze dhe Gjermane për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik me kontratë vetëm në semestrin e parë.

Kriteret për konkurim janë:

 • Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në Gjuhë Gjermane. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 • Të jetë diplomuar në gjuhë gjermane me notë mesatare mbi 8.5.
 • Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në profilin Gjuhë Gjermane me notë mesatare mbi 8.5
 • Te këtë përvojë mësimdhënie
 • Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është përparësi)
 • Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 11.11.2015 këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 • C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
 • Provime pasuniversitare mikroteza etj
 • Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
 • Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
 • Raport mjeko-ligjor

Shënim:

Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

E Premte, 07 Janar 2022

Oraret e studimeve Semestri I

E Enjte, 06 Janar 2022

Newsletter 2021

E Martë, 21 Dhjetor 2021

Thirrje për artikuj shkencor Dhjetor 2021

Njoftime
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,UnielLLL Centre

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,UnielNjësia e Sigurimit Të
Brendshëm Të Cilësisë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel Këshillimi i Karrierës
Dhe Alumni

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume