Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për 2 (dy) pozicione pune, personel akademik, me kohë të plotë, 1 (një) kategoria profesor (prof.dr) dhe 1 (një) kategoria lektor

Departamenti i Fizikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 2 (dy) pozicione pune, personel akademik, me kohë të plotë si më poshtë:

Kriteret e kandidatit të kategorisë 1 (një) profesor: (prof.dr)

 Kanditati duhet të zotërojë këto kritere të përgjithshme e të veçanta: 

 1. Të ketë përfunduar studimet në shkencat fizike/fizikë e aplikuar/llogaritëse/teorike/shkenca materialesh. (Diploma e lëshuar nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara jashtë vendit, duhet të jetë e njohur dhe njësuar nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri)
 2. Të ketë përfunduar studimet e gradës Doktor në një nga fushat e mësipërme (shkencat fizike/fizikë e aplikuar/llogaritëse/teorike/shkenca materialesh)

 (Diploma e lëshuar nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara jashtë vendit, duhet të jetë e njohur dhe njësuar nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri)

 1. Të ketë përvojë në mësimdhënie në IAL
 2. Të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj të Bashkimit Europian.
 3. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.
 4. Të mos ketë masë disiplinore në fuqi të largimit nga puna.

Kriteret e kandidatit të kategorisë 1 (një) lektor

Kanditati duhet të zotërojë këto kritere të përgjithshme e të veçanta: 

 1. Të ketë gradën doktor i shkëncave në shkencat fizike/fizikë e aplikuar/llogaritëse/teorike/shkenca materialesh. (Diploma e lëshuar nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara jashtë vendit, duhet të jetë e njohur dhe njësuar nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri)
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare (master i shkencave ose ekuivalente me të në profiling e : fizikë e aplikuar/llogaritëse/teorike/shkenca materialesh. (Diploma e lëshuar nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara jashtë vendit, duhet të jetë e njohur dhe njësuar nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri)
 3. Të ketë të paktën 2 vjet përvojë në mësimdhënie në IAL.
 4. Të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj të Bashkimit Europian.
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.
 6. Të mos ketë masë disiplinore në fuqi të largimit nga puna

Kandidatët duhet të dorëzojnë në rrugë postare në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore Protokoll Arkiv të Rektoratit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” brenda 10 (dhjetë) ditëve (08.11.2021– 17.11.2021) nga data e shpalljes në www.app.gov.al dokumentacionin e kërkuar si më poshtë:

 • Formular aplikimi;
 • Jetëshkrimin e tij/saj;
 • Kopje e noterizuar e diplomave dhe të listave të notave. (Diplomat e lëshuara nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara jashtë vendit, duhet të jetë e njohur dhe njësuar nga Minsitria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri);
 • Dokumentacion shoqërues përkatës të nevojshëm origjinal ose të noterizuar sipas plotësimit të kritereve të shpallura;
 • Dëshmi e njohjes së gjuhës së huaj e njehsuar me origjinalin;
 • Fotokopje e njehsuar e librezës së punës/Vërtetim punësimi nga punëdhënësi për eksperiencën e punës;
 • Çertifikata, kualifikime, brenda dhe jashtë vendit, të njehsuara me origjinalin;
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore;
 • Raport i gjendjes shëndetsore, që vërteton aftësinë për punë;
 • Fotokopje e letërnjoftimit.
 • Librezë shëndetsore

Dokumentacioni i kërkuar dorëzohet në rrugë postare brenda 10 (dhjetë) ditëve (08.11.2021– 17.11.2021) nga data e shpalljes në www.app.gov.al  në adresën:

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Aplikim për pozicionin e punës:

Departamenti i Fizikës

Elbasan

Konkursi do të zhvillohet në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Komisioni ad-hoc do të vlerësojë paraprakisht dosjet e kandidatëve dhe më pas kandidatët do ti nënshtohen intervistës me gojë (22.11.2021 – 10.12.2021). Kandidatët konkurues do të njoftohen elektronikisht për rezultatet paraprake të konkurrimit, orën dhe datën e intervistës dhe për shpalljen /njoftimi i fituesit.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën:

www.uniel.edu.al/zona-akademike/dokumentacion