Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

MODALITET PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT “DOKTORATË NË ALBANOLOGJI”, VITI AKADEMIK 2023-2024

Programi i studimit “Doktoratë në albanologji” përfshihet në ciklin e tretë të studimeve universitare, në përfundim të të cilit lëshohet diploma për gradën shkencore “Doktor i shkencave në albanologji”. Programi i doktoratës synon të nxisë kërkimin shkencor, duke u orientuar drejt thellimit, rikonceptimit dhe riintegrimit të njohurive shkencore, për të sjellë risi në mendimin shkencor.

MODALITET PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT “DOKTORATË NË ALBANOLOGJI”, VITI AKADEMIK 2023-2024

PROCEDURA E KONKURIMIT

Shpallje konkursi për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist në laboratorin e medias

Fakulteti i Shkencave Humane, shpall konkurs për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist në laboratorin e medias. 

Personeli ndihmësakademik, specialsit në laboratorin e medias, është anëtar i njësisë së laboratorit të medias, pjesë e Fakulteti të Shkencave Humane dhe merret me organizimin e punës në realizimin e detyrave dhe funsksionimin e laboratorit të medias; bashkëpunon me anëtarët e tjerë të njësisë si dhe strukturat përbërëse të Fakultetit në realizimin e procesit mësimor e më gjërë; raporton periodikisht te eprorët.

Shpallje konkursi për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist në laboratorin e medias