Organigrama Gjuhe-Letërsi-Gazetari

Departamenti gjuhë-letërsi dhe gazetari, VITI AKADEMIK 2010-2011

Grupi mësimor për 
“Bachelor në gjuhë-letërsi”, 
“Bachelor në gjuhë shqipe dhe frënge”, 
“Master profesional në redaktori” 
“Master i shkencave në gjuhësi”

 

Nr.

Emër e mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

1

Albert RISKA Doktor (përgjegjës i departamentit) Histori e gjuhës shqipe
Dialektologji
Tekste të vjetra
Histori e shkrimit shqip

2

Mehmet Çeliku Profesor doktor Sintaksë e gjuhës shqipe. 
Histori e shqipes standarde.
Kurs special gjuhe
Metodologji e kërkimi shkencor në gjuhësi

3

Emine SADIKU

Profesor doktor Hyrje në gjuhësi
Gjuhësi e përgjithshme
Histori e ideve gjuhësore
Gramatikë e varësisë

4

Abdulla Ballhysa Profesor i asociuar (përgjegjës i grupit mësimor të gjuhës) Leksikologji e semantikë e gjuhës shqipe
Teori komunikimi
Gjuha shqipe 1 
Semantikë
Terapi ligjërimi

5

Tomor Plangarica Profesor i asociuar Stilistikë e gjuhës shqipe
Analizë teksti
Aspekte të gjuhësisë së zbatuar

6

Kujtim Bevapi Profesor i asociuar Fonetikë e gjuhës shqipe
Bibliotekonomi
Antropologji
Etnologji
Histori e arsimit shqiptar
Metodologji e kërkimi shkencor

7

Blerina Suta Profesor i asociuar (përgjegjës i grupit mësimor të letërsisë) Histori e letërsisë moderne shqipe
Letërsi e krahasuar
Letërsi shqipe

8

Elvira Lumi Doktor Histori e letërsisë shqipe (e vjetër dhe e Rilindjes)
Letërsi për fëmijë

9

Ismail Stafa Doktor Letërsi botërore I, II (I greko-romake, II shek.XVII-XVIII)

10

Rakela Luniku Doktor Gjuha shqipe 2 (morfologji e sintaksë)
Norma morfologjike
Gramatikë e gjuhës shqipe

11

Meleq SHopi Doktor Sociolinguistikë
Kulturë gjuhe
Drejtshkrim i gjuhës shqipe

12

Vjollca PEPA Pedagog Folklor
Didaktikë e leximit
Letërsi shqipe

13

Rudian Zekthi Doktorant Letërsi botërore e shek.XIX
Letërsi botërore e shek.XX

14

Mirela SHELLA Doktorant Hyrje në shkencën e letërsisë 
Teori e letërsisë
Peotikë

15

Teuta Toska Doktorant Formim gjuhësor
Praktikum i gjuhës shqipe
Word processing
Semiotikë

16

Lura Turhani Doktorant Morfologji e gjuhës shqipe
Gramatikë e gjuhës shqipe

17

Resul Telhaj Lektor Sintaksë e gjuhës shqipe. 
Histori e shqipes standarde.
Kurs special gjuhe
Metodologji e kërkimi shkencor në gjuhësi

 

Grupi mësimor për “Bachelor në gazetari”

 

Nr.

Emër e mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

1

Hektor Çiftja

Doktorant

Hyrje në teorinë e medias

Audienca dhe efektet e medias

Metoda kërkimore në masmedia

2

Ilir Yzeiri

Doktor

Hyrje në shkencën e komunikimi

Letërsi e sotme shqipe

3

Agron Bala

Lektor

Televizioni si masmedia

Gazetaria si profesion

4

Isidor Koti

Doktorant

Radio si masmedia

Etika në media

Komunikim marketingu

5

Nirvana Shkëlzeni

Doktorant

Retorikë dhe kompozicion

Sociokomunikim

Shkrim në media

 

6

Joana Kosho

Lektor, msc

Televizioni si masmedia

Shkrim akademik

Shërbimet mbështetëse të medies

7

Christopher Leazer

Lektor

Anglisht për media I, II

Radio si masmedia