Rezultatet e aplikimeve për studime në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2017-2018

Rezultatet e aplikimeve për studime në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2017-2018

Regjistrohuni për tu informuar mbi aktivitetet më të fundit

NJOFTIM SHPALLJE KONKURSI DEPARTAMENTI I FIZIKES

Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij  në Departamentin Fizikë për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë   

Kriteret për konkurim janë:

 

  1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca fizike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
  2. Të jetë diplomuar në fushën e shkencave Informatike me notë mesatare mbi 8.5.
  3. Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në profilin Fizikë me notë mesatare mbi 8.5
  4. Te këtë përvojë mësimdhënie e angazhuar në kërkimin shkencor
  5. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është përparësi)
  6. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
  7. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë  11.11.2015  këto dokumente:

 

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.      Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.      Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.      Raport mjeko-ligjor

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

 

 

Mesazhi i Rektorit të Universitetit Prof.Dr. Skënder Topi.

Prof.Dr. Skënder Topi

Mirësevini në faqen zyrtare të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit.  Universiteti i Elbasanit është i nderuar të jetë vazhdues i traditës së shkëlqyer që krijoi në Shqipëri, e para shkollë e formimit të mësuesve, Normales së njohur,  e hapur në vitin 1909. Gjatë gjithë historisë së tij deri në ditët e sotme, Universiteti ynë, është rritur dhe zhvilluar dhe bashkë me të janë rritur dhe kanë dhënë kontributin e tyre, me qindra dhe mijëra pedagogë e studentë, emra të njohur në fushën e shkencës, kërkimit, punës dhe kontributit shoqëror brenda dhe jashtë vendit. 

Aktualisht Universiteti ynë është një ndër institucionet më të rëndësishme të arsimit të lartë në Shqipëri. Pranë 5 fakulteteve tona, ne ofrojmë një larmishmëri të gjerë të dhjetra programeve të studimit, të cilat plotësojnë nevojat e tregut të punës. Synimi ynë është rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, kërkimit shkencor, përshtatja e vazhdueshme e kurikulës me kërkesat e kohës.   Bashkëpunimi me Universitetet brenda dhe jashtë vendit, në funksion të shkëmbimit të eksperiencave, mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve, është dhe do të jetë në fokus të punës sonë të përbashkët. 

Pranë Universiteti të Elbasanit, ju do të gjeni infrastrukturë moderne, kurikula të integruara dhe akredituara sipas kartës së Bolonjës, literaturë bashkohore përfshirë librarinë dixhitale, staf të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit. 

Por ju do të gjeni dhe një qytet mikëpritës dhe me traditë, që njihet si qendër e kulturës dhe arsimit mbarëkombëtar.  

Përpjekjet tona do të jetë të vazhdueshme, me qëllim që Universiteti ‘Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit, të kthehet në një qendër të fuqishme të zhvillimit të arsimit të lartë, jo vetëm në hapësirën Shqiptare por edhe atë rajonale dhe me gjerë. 

 

Prof.Dr. Skënder Topi

Rektor i Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan

 

Zv. Rektori i UE Prof.Asc.Dr. Peçi Naqellari

Profesor i asociuar doktor Peçi Naqellari mbaroi studimet universitare në vitin 1983, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Kualifikimi shkencor është kryer po në Universitetin e Tiranës për mbrojtjen e gradës “Doktor i shkencave” dhe për marrjen e titullit “Profesor i asociuar”. Prej vitit 1986 vijon punën si pedagog dhe specialist i florës dhe bimësisë në Departamentin e Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan. Ka përvojën e tij të punës kërkimore, akademike, por edhe si drejtues dhe i zgjedhur prej disa vitesh si Përgjegjës i Departamentit, Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Anëtar i Senatit Akademik, Anëtar i Këshillit të Fakultetit, pjesëmarrës në komisione dhe këshilla të strukturave akademike dhe shkencore. Njohës i gjuhës angleze dhe ruse. Veprimtaria kërkimore dhe shkencore pasqyrohet në disa drejtime e punime brenda dhe jashtë vendit si monografi, tekste universitare, titullar, hartues programesh lëndore, artikuj dhe studime shkencore, oponenca, referime dhe kumtesa, udhëheqës i temave shkencore, anëtar i jurive shkencore, pjesëmarrje në projekte shkencore për edukimin, florën dhe mjedisin.

Shkarkoni Cv e plote.

DETYRAT E DREJTORISË SË STANDARDEVE DHE KURRIKULAVE

 

Drejtoria e Standardeve dhe e Kurrikulave përbëhet nga dy punonjës specialistë që kanë eksperiencë pune mësimore shkencore në shkollën e lartë. Drejtoria e Standardeve dhe e Kurrikulave, nën drejtimin e Zëvendësrektorit, ndjek të gjitha problemet e fushës akademike e shkencore në Universitetin e Elbasanit, në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave, urdhrat e udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit, me statutin e Universitetit të Elbasanit, vendimet e senatit dhe urdhrat, vendimet e udhëzimet e Rektorit. Ajo, në lidhje të ngushtë me fakultetet, ndjek detyrat si më poshtë:

1. Punon për hartimin e paraqitjen e planeve të reja mësimore ose të ndryshimeve në planet ekzistuese duke u kujdesur për ruajtjen e kritereve të përcaktuara dhe përgatitjen e dokumentacionit, sipas rregullave, për miratim. Për çdo rast propozimi për përmirësim të planeve mësimore apo për krijimin e planeve të reja (programe studimi, kurse e profile të reja, etj.), kryen studimin e nevojshëm të nivelit akademik dhe, në bashkëpunim me Drejtorinë Ekonomike, të  anës financiare.

2. Zbatimin në praktikë të planeve e programeve mësimore të miratuara si dhe realizimin e ngarkesës mësimore nga ana e personelit akademik sipas normave.

3. Harton grafikun vjetor të procesit mësimor dhe ja paraqet drejtuesve të institucionit për shqyrtim e miratim.

4. Ndjek problemet e cilësisë në Universitetin e Elbasanit si dhe procedurat e përhershme të vlerësimit të saj, në nivel institucional dhe atë programor.

5. Ndjek problemet e përpunimit të sistemit të pikëve të kreditit për të gjitha diplomat që lëshon Universiteti i Elbasanit dhe përpunon dokumentacionin e nevojshëm të ekuivalentimit të diplomave në rang universiteti.

6. Ndjek e kontrollon ecurinë e procesit mësimor në përputhjen e tij me planet e programet, në disiplinën e zbatimit të tyre, rregullin e korrektesën e zhvillimit të proceseve të mësimit, praktikave, provimeve si dhe mbajtjes së dokumentacionit përkatës të këtyre proceseve, në lidhje të ngushtë me sekretaritë mësimore.

7. Ndjek e kontrollon ecurinë e procesit  të regjistrimit të studentëve të të gjitha llojeve të kuotave të miratuara.

8. Ndjek procedurat e ndërrimit të sistemit të studimeve dhe të transferimeve ndëruniversitare.

9. Ndjek problemet e mbulimit të mësimdhënies me tekste e leksione të shkruara dhe kujdeset për planifikimin e këtyre botimeve.

10. Nisur nga eksperienca e punës e të dhënat që disponon, bën studime lidhur me perspektivat e zhvillimeve akademike të universitetit, drejtimet e mundshme të punës shkencore e për problemet e cilësisë së tij.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.