Formularët e aplikimit për pedagogë

Formular aplikimi

Deklaratë

Vetdeklarim i gjendjes gjyqësore

Shpallje konkursi për pedagog me kohë të pjesëshme në Departamentin e Psikologjisë në vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani”për nevojat e tij për staf akademik në Departamentin Psikologji për vitin akademik 2017-2018, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme. 

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në Psikologji. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në fushën e Psikologjise, me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të ketë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në profilin Psikologji me notë mesatare 8.5.

4.Të ketë përvojë mësimdhënie e kërkimi në këtë fushë.

5.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në këtë fushë.

7.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën përkatëse.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri brenda datës 27.09.2017  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V. të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime pasuniversitare mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomadime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim:Formularët për plotësim gjenden në adresën:

 www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te edukimit/njoftime

Shpallje konkursi për pedagog me kohë të pjesëshme në Departamentin e Edukimit Qytetar në vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani”për nevojat e tij në Departamentin e Edukimit Qytetar për vitin akademik 2017-2018, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme 

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca politike/filozofi dhe juridik. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në fushën e shkencave politike/filozofi/sociologji dhe juridike me notë mesatare mbi 8.5 dhe të specialitetit 8.5.

3.Të ketë përfunduar studimet Ba/Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Punonjës i Shkencave Politike/juridike/filozofi/sociologji me notë mesatare mbi 8.5.

4.Të ketë përvojë në mësimdhënie/fushën e kërkimit e të jetë i angazhuar në këtë sektor.

5.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushat e kërkuara 

7.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën përkatëse.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri brenda datës 27.09.2017  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

 Shënim:Formularët për plotësim gjenden në adresën:

 www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te edukimit/njoftime

Shpallje konkursi për pedagog me kohë të pjesëshme në Departamentin e Edukimit Fizik dhe Sporteve në vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani”për nevojat e tij për staf akademik në Departamentin Edukim Fizik dhe Sporte për vitin akademik 2017 -2018, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme 

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkencat e Edukimit fizik/sporte. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në fushën e Edukimit fizik, me notë mesatare mbi 8.5 dhe të specialitetit 8.5.

3.Të ketë përfunduar studimet Ba/Master i Shkencave (ekuivalente me të)  në profilin Edukim fizik/sport/not/etj  me notë mesatare mbi 8.5.

4.Të ketë përvojë në mësimdhënie dhe të jetë i angazhuar në këtë sektor.

5.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimorë të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në këtë fushë.

7.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën përkatëse.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri brenda datës 27.09.2017  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit),

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te edukimit/njoftime

Shpallje konkursi për pedagog me kohë të pjesëshme në Departamentin e Shkencave Sociale në vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i Universitetit të Elbasanit“A. Xhuvani”për nevojat e tij në Departamentin e Shkencave Sociale për vitin akademik 2017-2018, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme 

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca sociale/Sociologji. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në fushat përkatëse,  me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të ketë përfunduar studimet Ba/Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Punonjës Social/Sociologji  me notë mesatare mbi 8.5.

4. Të ketë përvojë në mësimdhënie/fushën e kërkimit e të jetë i angazhuar në këtë sektor.

5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në këto fusha.

7. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën përkatëse.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri brenda datës 27.09.2017  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit të aplikimit).

2.C. V. të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim:Formularët për plotësim gjenden në adresën:

                      www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te edukimit/njoftime