Programet e Studimit

1. Studimet universitare organizohen në këto sisteme;

 • studime me kohë të plotë;
 • studime me kohë të pjesshme;

2. Programet e studimeve në FSHN në sistemin me kohë të plotë organizohen në tre cikle të njëpasnjëshme:

 • cikli i parë;
 • cikli i dytë;
 • cikli i tretë;

Fakulteti ofron programe studimi të ciklit të parë ku lëshohen diplomat universitare si më poshtë:

 1. Bachelor në Matematikë-Fizikë, profili Matematikë;
 2. Bachelor në Matematikë-Fizikë, profili Fizikë;
 3. Bachelor në Biologji-Kimi;
 4. Bachelor në Teknologjitë e Informacionit;
 5. Bachelor në Fizikë Kompjuterike.
 6. Bachelor në Matematikë-Informatikë;

Fakulteti ofron programe studimi të ciklit të dytë ku lëshohen diplomat universitare si më poshtë:

 1. Master i Shkencave në Matematikë e Zbatuar;
 2. Master i Shkencave në Mbrojtje Mjedisi;
 3. Master Profesional në Teknologjitë e Informacionit.
 4. Master Profesional në Analist Prodhimi

  Read more...