Departamenti i Marketingut dhe Inxhinierise

Read more...

Departamenti Administrim – Biznes

Historiku: Eshte krijuar ne vitin 1996 dhe eshte departamenti i pare i cili sherbeu si baze per krijimin dhe

Read more...

Departamenti Financë – Kontabilitet

Departamenti i Finance- Kontabilitetit eshte krijuar ne vitin 2004, por dega Finance -Kontabilitet ne fakultetin

Read more...

Departamenti i Ekonomiksit

Departamenti i Ekonomiksit mbulon programet e studimit: Bachelor në Informatikë Ekonomike dhe Master

Read more...

Departamenti i se Drejtes

Departamenti i së Drejtës është krijuar më 2013 pranë Fakultetit Ekonomik, nga një bazë e shëndoshë

Read more...