FAKULTETI I SHKENCAVETЁ EDUKIMIT OBJEKTI, QЁLLIMET DHE FUNKSIONET

Fakulteti i Shkencave tё Edukimit (nё vijim FSHE) në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” funksion me kёtё emёr pas Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 821, datë 05.12.2007 pёr “Krijimin e Fakultetit tё Shkencave tё Edukimit nga bashkimi i ish Fakultetit tё Shkencave Sociale me Fakultetin e Mёsuesisё”, qё është përvijim i zbatimit të Reformës Arsimore Universitare të drejtuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkences dhe ka sigurinë e ecjes normale sepse është ideuar dhe mbështetur në parimet e Deklaratës së Bolonjës dhe të një profesorati me përvojë në Universitetin e Elbasanit (nё vijim UE).

Read more: FAKULTETI I SHKENCAVETЁ EDUKIMIT OBJEKTI, QЁLLIMET DHE FUNKSIONET

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E FAKULTETIT TË SHKENCAVE TЁ EDUKIMIT PËR ZBATIMIN E KODIT TË ETIKËS

Kodi etik në Fakultetin e Shkencave tё Edukimit ka në themel parimet e parashikuara në Kushtetutën e RSH-së, në ligjin “Për shërbimin civil”, në “Kodin e Punës” si dhe në ato të përcaktuar në ligjin “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E FAKULTETIT TË SHKENCAVE TЁ EDUKIMIT PËR ZBATIMIN E KODIT TË ETIKËS

Informacion per komunikimin me personelin akademik me grada e tituj shkencorё nё FSHE

Personeli akademik            Telefon                                               e-mail

 

Vilson Kuri    Prof. Dr.            O692071088    042235754                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kozma Grillo  Prof. Dr.            0692332962                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fatbardha Gjini    Prof. Dr.       0692838502                                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E FAKULTETIT TË SHKENCAVE TЁ EDUKIMIT PËR ZBATIMIN E KODIT TË ETIKËS

Informacion per komunikimin me personelin akademik me grada e tituj shkencorё nё FSHE

Personeli akademik            Telefon                                               e-mail

 Vilson Kuri    Prof. Dr.            O692071088    042235754                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Kozma Grillo  Prof. Dr.            0692332962                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Fatbardha Gjini    Prof. Dr.      0692838502                                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Adrian Papajani    Prof.As. Dr   0672762698                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Piro Lazi    Prof.As. Dr             0682058277                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Johana Myftiu    Dr                 0692446660                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Valentina Haxhiymeri    Dr        0692071691                                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Lindita Ibrahimi    Dr                0692071594                                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pranvera Gjoci    Dr                 0692653622                                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Xhevdet Zeka    Dr                  0692034259    048202826                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Florinda Kristo    Dr.                  0692051375                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Shpёtim Çaushi    Dr.                0692054989                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yllka Myftiu    Dr.                     0682033217                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dekan i Fakultetit të Shkencave tё Edukimit në Universitetin "A. Xhuvani"-Elbasan. Prof. Dr. Vilson KURI

Mbaruar në vitin 1971 studimet universitare në Tiranës në degën Histori - Gjeografi. Më pas mësues, drejtor shkolle, drejtor i Arsimit, punonjës kërkimor-shkencor në Institutin e Studimeve Pedagogjike - Tiranë, drejtor i Muzeut Historik Kombëtar – Tiranë, pedagog në arsimin universitar dhe pasuniversitar në Universitetet e Tiranës dhe të Elbasanit, duke qënë njëherësh anëtar i Këshillave Shkencore në Institutin e Studimeve Pedagogjike, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Arkivin Qëndror të Shtetit etj.

Read more: Dekan i Fakultetit të Shkencave tё Edukimit në Universitetin "A. Xhuvani"-Elbasan. Prof. Dr....